Besiana Sejdijaj: Endrra per t'u bere police

Shqip: Besiana është një vajzë e re nga komuniteti egjiptian, në mesin e 324 të rinjëve që përfituan nga shumë trajnime dhe programe aftësimi që u zhvilluan në kuader të projektit “Fuqizimi dhe punësimi i të rinjve, grave, dhe grupeve tjera në nevojë në pesë komuna të Republikës së Kosovës: Pejë, Istog, Klinë, Deçan dhe Junik” që po imlementohet nga organizatat Syri i Viziont, The Ballkan Forum në partneritet me Komunën e Istogut, mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian.

Besiana tani ndjehet e gatshme të kontribuoj aktivisht në treg të punes, ashtu siç ndjehen edhe 41 personat tjerë të komuniteteve jo-shumicë që u trajnuan dhe u aftësuan për punë në kuder të projektit dhe shpresojnë që një ditë do të mund të integrohen në treg të punes pa qenë të diskriminuar dhe duke u trajtuar në mënyrë të barabartë.

Për më shumë ndiqeni tregimin e Besianes

English: Besiana is a young girl from the Egyptian community, among the 324 young people who benefited from the many training and capacity building programs and activities within the project “Equipping, Empowering, and Employing Youth, Women and other Disadvantaged groups in five municipalities of Kosovo.  The project is being implemented by Syri i Vizionit, The Balkan Forum and Municipality of Istog and is financially supported by the European Union.

Besiana feels is ready to actively contribute to the labor market, as do 41 other people from non-majority communities who gained new skills and are now better equipped for work thanks to this project and hope that one day they will be able to integrate into the labour market through equal treatment and without discrimination.  

For more, please watch Besiana’s video story